Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden twi

Voorwaarden TWI company

 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: TWI COMPANY: de opdrachtnemer TWI COMPANY, statutair gevestigd te Emmeloord, ingeschreven bij de KvK te Flevoland onder nummer 24348682 Opdracht: de op schrift gestelde beschrijving van activiteiten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zal verrichten om diens behoefte aan interim-management en / of advies op te lossen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie TWI COMPANY een overeenkomst sluit tot uitvoeren van een interim of adviesopdracht
 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden Toepasselijkheid van de voorwaarden
  1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen TWI COMPANY en een opdrachtgever voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TWI COMPANY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Offertes
  1. De door TWI COMPANY gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  3. De offertes van TWI COMPANY zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 4. Overeenkomst Een overeenkomst tussen TWI COMPANY en een opdrachtgever komt tot stand indien en nadat TWI COMPANY de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd of bevestigd. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  1. TWI COMPANY zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het uitvoeren van een overeenkomst heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  2. Om de uitvoering van de opdracht in beste orde te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die TWI COMPANY naar zijn oordeel nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van de medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van TWI COMPANY betrokken (zullen) zijn. Als TWI COMPANY daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan TWI COMPANY kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een datanetaansluiting met PC en zondige secretariële ondersteuning.
  3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door TWI COMPANY geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 6. Wijziging van de overeenkomst De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal TWI COMPANY de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 7. Contractduur
  1. De overeenkomst tussen TWI COMPANY en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
  2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van TWI COMPANY worden beïnvloed door externe factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die TWI COMPANY verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. TWI COMPANY kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
 8. Ontbinding van de overeenkomst
  1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
  2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft TWI COMPANY vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op schadevergoeding, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
  3. TWI COMPANY mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. TWI COMPANY behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt zullen deze in rekening worden gebracht.
  4. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft TWI COMPANY het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. In deze gevallen is elke alsdan vordering van TWI COMPANY op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
 9. Honorarium, vergoedingen en betalingsvoorwaarden
  1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
  2. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van TWI COMPANY, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. TWI COMPANY brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uur in rekening, tenzij daarover door opdrachtgever en TWI COMPANY afwijkend is overeengekomen.
  3. Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en worden bij een looptijd van de opdracht van meer dan vier weken periodiek in rekening gebracht.
  4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan TWI COMPANY verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat opdrachtgever aan TWI COMPANY verschuldigd is. In ieder geval zal over het door opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de opdrachtgever in gebreken is, maandelijks 5% rente in rekening worden gebracht.
  6. Indien betaling achterwege blijft kan TWI COMPANY met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 10. Geheimhouding TWI COMPANY is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. TWI COMPANY zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van TWI COMPANY geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van TWI COMPANY en zijn werkwijze en dergelijke. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 11. Intellectueel eigendom
  1. Modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en welke in rapportages zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van TWI COMPANY. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van TWI COMPANY. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie.
  2. TWI COMPANY behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van anderen wordt gebracht.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Indien TWI COMPANY toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, bestaat er slechts aansprakelijkheid voor de vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
  2. De aansprakelijkheid van TWI COMPANY is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met 100% van het factuurbedrag. In afwijking hiervan wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier weken, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier weken verschuldigde honorariumgedeelte.
  3. Aansprakelijkheid van TWI COMPANY wordt opgeheven in geval van overmacht.
 13. Overmacht
  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TWI COMPANY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TWI COMPANY niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op alle door TWI COMPANY met opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Flevoland.